PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

دانلود دستورالعمل نظارت و کنترل فنی نقشه ها و اطلاعات مکانی تهیه شده با استفاده از پهپاد

دانلود دستورالعمل نظارت و کنترل فنی نقشه ها

و اطلاعات مکانی تهیه شده با استفاده از پهپاد


در این دستور العمل با موارد زیر نیز آشنا می شوید:

تهیه اطلاعات مکانی با پهپاد-روش های نقشه برادری هوایی-روش های تصویر برداری هوایی-پهپادهای نقشه بردار-تصویر برداری-عملیات زمینی-شرایط نقشه برداری هوایی توسط پهپاد-نرم افزارهای مورد استفاده در نقشه برداری هوایی-پردازش داده و تعیین پارامترهای توجیح خارجی-تبدیل ترسیم عوارض-تعیین دقت محصولات-گزارش عملیات تصویر برداری-گزارش عملیات زمینی و تعیین مختصات نقاط کنترل-تعیین وضوح تصویر دوربین-شناسنامه ایستگاه ماندگار-مشخصات ایستگاه ماندگار-تهیه اندکس مدل-تعریف مدل رقومی زمین و نقشه تصویری-مجوز پرواز نقشه برداری هوایی با پهپاد-طراحی پرواز-پهپادهای مناسب نقشه برداری هوایی-ازریابی دوربین هوایی-حداکثر سرعت مجاز برای پهپادهای نقشه بردار-طراحی نقاط کنترل و نقاط چک-ایجاد شبکه ایستگاه های ماندگار-تارگت گذاری-کارتوگرافی-توپوگرافی-تهیه نقشه های دو بعدی-تهیه نقشه های سه بعدی-تهیه نقشه های دو نیم بعدی-ابر نقاط-نقشه تصویری قائم-ژئوفیزیک-سازمان نقشه برداری کشور و ...


دانلود دستورالعمل نظارت و کنترل فنی نقشه ها و اطلاعات مکانی تهیه شده با استفاده از پهپاد

برچسب ها: نقشه برداری هواییتصویربرداری هوایینقشه برداری هوایی با پهپاددانلود دستورالعمل نظارت و کنترل فنی نقشه هااطلاعات مکانی تهیه شده با استفاده از پهپاددستور العمل نقشه برداریتهیه اطلاعات مکانی با پهپادروش های نقشه برادری هواییروش های تصویر برداری هواییپهپادهای نقشه بردارتصویر برداریعملیات زمینیشرایط نقشه برداری هوایی توسط پهپادنرم افزارهای نقشه برداری هواییپردازش دادهتعیین پارامترهای توجیح خارجیتبدیل ترسیم عوارضتعیین دقت محصولاتگزارش عملیات تصویر برداریگزارش عملیات زمینیتعیین مختصات نقاط کنترلتعیین وضوح تصویر دوربینشناسنامه ایستگاه ماندگارمشخصات ایستگاه ماندگارتهیه اندکس مدلتعریف مدل رقومی زمین و نقشه تصویریمجوز پرواز نقشه برداری با پهپادطراحی پروازپهپادهای مناسب نقشه برداری هواییازریابی دوربین هواییسرعت مجاز برای پهپادهای نقشه بردارطراحی نقاط کنترل و نقاط چکایجاد شبکه ایستگاه های ماندگارتارگت گذاریکاداسترکارتوگرافیتوپوگرافیتهیه نقشه های دو بعدیتهیه نقشه های سه بعدیتهیه نقشه های دو نیم بعدیابر نقاطنقشه تصویری قائمژئوفیزیکسازمان نقشه برداری کشور

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
منوی وب‌سایت