PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

ثبت نام بیمه پهپاد و خلبان

ثبت نام بیمه پهپاد و خلبان


شما اپراتورها و خلبانان محترم رادیو کنترل می توانید با تکمیل و ارسال فرم بیمه، خودتان و پهپادتان را بیمه نمایید.
ثبت نام بیمه پهپاد و خلبان