PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

ارومیه

برچسب:ارومیه

فناوری جدید باروری ابرها برای احیای دریاچه ارومیه

/pn-258/

محققان کشور موفق به ساخت دستگاهی شدند که می تواند باعث باروری ابرها شود. این طرح برای بارورسازی ابرهای آسمان دریاچه ارومیه قابل کاربرد است. این روزها بسیاری از کشورهای دنیا درگیر مسائل مربوط به خشکسالی و کم آبی هستند و برای برون رفت از این مشکل، دست به دامن فناوریهای مختلف برای کمک به...

جستجو نتیجه ای نداشت.