PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

استفاده غیر قانونی از پهپاد

برچسب:استفاده غیر قانونی از پهپاد

کشف و شناسایی قاچاقچی پهپادی

/pahpadha-news-pn-61/

کشف و شناسایی قاچاقچی متخلف که با پهپاد مواد مخدر به ترکمنستان می فرستاد. قاچاقی که تریاک با هلی شات از گلستان به ترکمنستان قاچاق می کرد، دستگیر شد.

جستجو نتیجه ای نداشت.