PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

استفاه غیر مجاز از پهپاد

برچسب:استفاه غیر مجاز از پهپاد

کشف و شناسایی قاچاقچی پهپادی

/pahpadha-news-pn-61/

کشف و شناسایی قاچاقچی متخلف که با پهپاد مواد مخدر به ترکمنستان می فرستاد. قاچاقی که تریاک با هلی شات از گلستان به ترکمنستان قاچاق می کرد، دستگیر شد.

جستجو نتیجه ای نداشت.