PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

بریتانیا

برچسب:بریتانیا

ارتش و پلیس و پهپادها

/pn-321/

در حالیکه توقف پروازهای فرودگاه گتویک، در جنوب لندن، به دلیل پرواز چند پهپاد همچنان ادامه دارد، یک سخنگوی ارتش بریتانیا خبر از اعزام نیروهای تخصصی ارتش برای همکاری با پلیس خبر داده است. به دنبال دیده شدن چند پهپاد در اطراف فرودگاه گتویک، کلیه پروازهای ورودی و خروجی در یکی از پر رفت و...

جستجو نتیجه ای نداشت.