PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

تولید پنبه

برچسب:تولید پنبه

برگزاری دوره آموزشی فناوری های نوین هوافضایی، ماهواره ها و پهپاد در کشاورزی

/pn-356/

نمایندگی فعال کارگروه پهپاد در استان گلستان و موسسه تحقیقات پنبه کشور به عنوان قطب تحقیقات پنبه در کشور، اقدام به برگزاری یک دوره آموزشی با محوریت فناوری های نوین هوافضایی و کاربرد ماهواره ها و پهپاد در کشاورزی دقیق و سمپاشی هوایی ، برگزار نمودند. در ابتدای جلسه مفاهیم سنج از راه دور و...

جستجو نتیجه ای نداشت.