PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

جنگل های آتش گرفته آمریکا با پهپاد احیا می شوند

برچسب:جنگل های آتش گرفته آمریکا با پهپاد احیا می شوند

جنگل های آتش گرفته آمریکا با پهپاد احیا می شوند

/pn-303/

به دنبال نابودی هکتارها جنگل در ایالت کالیفرنیا بر اثر وقوع مرگبارترین آتش سوزی این کشور در یک قرن اخیر، قرار است پهپادها برای احیای درخت های از بین رفته وارد عمل شوند. با توجه به دشواری دسترسی به نقاط آتش گرفته و آلودگی این منطقه به مواد سمی، به نظر نمی رسد اعزام زمینی نیروی انسانی به این...

جستجو نتیجه ای نداشت.