PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

حرکت رول

برچسب:حرکت رول

آیتم های اصلی آزمون خلبانی

/pilot-test/

آیتم های اصلی برای آزمون خلبانی پهپادها انجام همزمان حرکت پیچ و یاو انجام حرکت چرخش دور سوژه انجام حرکت 8 انگلیسی یا بینهایت

جستجو نتیجه ای نداشت.