PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

دیدار دکتر سعیدی با دکتر پاپی زاده نماینده محترم م

برچسب:دیدار دکتر سعیدی با دکتر پاپی زاده نماینده محترم م

دیدار مهندس سعیدی با دکتر پاپی زاده نماینده محترم مجلس و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس

/pn-2/

دیدار مهندس سعیدی به همراه جمعی از نمایندگان کارگروه پهپاد در خوزستان با دکتر پاپی زاده نماینده محترم مجلس و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص پهپادهای کشاورزی دقیق و مکانیزه

جستجو نتیجه ای نداشت.