PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

رزومایش پهپاد

برچسب:رزومایش پهپاد

برگزاری رزمایش پهپادهای غیر نظامی در جزیره هرمز

/pn-229/

دبیر کارگروه پهپادهای غیرنظامی صنایع هوایی و فضایی کشور خبر داد: برگزاری رزمایش پهپادهای غیر نظامی در جزیره هرمز دبیر کارگروه پهپادهای غیرنظامی صنایع هوایی و فضایی کشور در گفت و گوی اختصاصی با خبرگزاری بُرنا از برگزاری رزمایش پهپاد های غیرنظامی با محوریت جزیره هرمز و نام خلیج فارس در...

جستجو نتیجه ای نداشت.