PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

سازمان جهاد کشاورزی

برچسب:سازمان جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی

/agr-2/

خلیل حقیقی از سم پاشی و محلول پاشی مزارع کلزا روستای قره تپه شهرستان بهشهر با استفاده از پهپاد خبر داد . وی درباره مزایای بکارگیری از پهپاد برای عملیات سمپاشی در اراضی کشاورزی اظهار کرد : سمپاشی دقیق هوایی توسط پهپاد باعث عدم هدر رفت سم و دقت بالای سمپاشی ، پخش یکنواخت محلول بر روی محصول ،...

جستجو نتیجه ای نداشت.