PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

سازمان هوانوردی ملی روسیه

برچسب:سازمان هوانوردی ملی روسیه

قوانین و مقررات مربوط به استفاده پهپاد های غیر نظامی در روسیه

/russia-001/

قوانین و مقررات مربوط به استفاده پهپاد های غیر نظامی در روسیه بر اساس قوانین سازمان هوانوردی ملی روسیه که به عنوان مرجع رسمی هوانوردی تجاری روسیه (SCAA)، پرواز پهپاد تجاری در روسیه امری قانونی است اما پیشنهاد می شود که مقررات مربوط به پهپاد های غیر نظامی در روسیه که در ذیل به ان اشاره شده...

جستجو نتیجه ای نداشت.