PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

سیگنالهای مافوق قوی فرازمینی

برچسب:سیگنالهای مافوق قوی فرازمینی

محققان سیگنالهای مافوق قوی فرازمینی را به دام انداختند

/pn-305/

محققان آستروفیزیک در قالب یک همکاری بین المللی سیگنال های مافوق قوی فرازمینی را به دام انداختند. جهان فقط به مقدار ۴ درصد از اتم های معمولی و مولکول های آشنا تشکیل شده است. ۹۶ درصد بقیه از موادی تشکیل شده است که ما نمی توانیم ببینیم و به سختی قابل درک هستند. این بخش از جهان را «ماتریس»،...

جستجو نتیجه ای نداشت.