PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

قوانین استفاده از پهپادها

برچسب:قوانین استفاده از پهپادها

دستورالعمل جدید عملیات پهپاد

/cad-9002/

دستورالعمل هاي هواپيمايي كشوري Civil Aviation Directives (CAD) شيوه نامه 9002 CAD 9002 دستورالعمل عملياتي وسايل پرنده بدون سرنشين كنترل از راه دور Remotely Piloted Aircraft Operation Procedure - كليات مطابق با قانون اصلاح ماده 5 قانون هواپيمايي كشوري )مصوب تير ماه 1328 ( و آيين نامه مديريت...

جستجو نتیجه ای نداشت.