PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی ایران

برچسب:مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی ایران

فراخوان جذب و پذیرش هسته ها و واحدهای فناور در مرکز ملی نوآوری

/pahpadha-news-pn-51/

فراخوان جذب و پذیرش هسته ها و واحدهای فناور در مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی ایران.

جستجو نتیجه ای نداشت.