PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

مقررات هوایی و ایمنی پرواز

برچسب:مقررات هوایی و ایمنی پرواز

اخذ آزمون های پروازی از بیش از 25 خلبان پهپاد در زمین پرواز عالیان

/pahpadha-news-pn-14/

اخذ آزمون های پروازی از بیش از 25 خلبان پهپاد در زمین پرواز عالیان (عالی شهر، بوشهر) پس از پایان موفقیت آمیز هشتاد دومین دوره کشوری فناوری پهپاد، مقررات هوایی و ایمنی پرواز

جستجو نتیجه ای نداشت.