PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

مهاجرت

برچسب:مهاجرت

کمبود خلبان در کانادا - مهاجرت

/pn-299/

وزیر کشور کانادا هشدار داد نیروی هوایی کانادا به زودی هواپیماهای جدیدی دریافت می کند، اما با کمبود خلبان روبرو است، بنابراین همچنان نمی تواند شرایط مورد نیاز قاره ای و تعهدات دفاعی جدید ناتو را برآورده کند. در حال حاضر کانادا فقط 64 درصد از خلبانان آموزش دیده ای که برای حفاظت موثر از...

جستجو نتیجه ای نداشت.