PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

هواپیمایی

برچسب:هواپیمایی

زایمان در ارتفاع ۱۳ هزار متری از زمین

/pn-316/

مسافر۲۱ ساله کنگویی به کمک همسرش که پزشک است و همچنین کادر پرواز هواپیما در ارتفاع ۱۳ هزار متری (۴۲ هزار پا) از زمین یک نوزاد پسر به دنیا آورد. در بیانیه رسمی شرکت هواپیمایی ترکیه آمده است که این مسافر با نام موساما، سه ساعت پس از پرواز دچار درد زایمان شد. این اتفاق در پرواز هواپیمایی...

جستجو نتیجه ای نداشت.