PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پنجمین دوره آموزشی تهیه نقشه با استفاده از پهپاد ف

برچسب:پنجمین دوره آموزشی تهیه نقشه با استفاده از پهپاد ف

پنجمین دوره آموزشی تهیه نقشه‌ با استفاده از پهپاد فتوگرامتری

/papc/

ثبت‌نام پنجمین دوره آموزشی تهیه نقشه‌ با استفاده از پهپاد فتوگرامتری با رفع نیاز به نقاط کنترل سرفصل‌های دوره آموزشی تهیه نقشه به کمک پهپاد فتوگرامتری با رفع کامل نیاز به عملیات زمینی برداشت نقاط کنترل 1- فناوری، اصول ایمنی و ضوابط پرواز پرنده‌های بدون سرنشین: 🔹 شناخت کلی انواع پهپاد 🔹...

جستجو نتیجه ای نداشت.