PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پنگوئن

برچسب:پنگوئن

کشف یک کلونی بزرگ پنگوئن ها در قطب جنوب توسط پهپادها و ماهواره ها

/pahpadha-news-pn-44/

کشف یک کلونی بزرگ پنگوئن ها در قطب جنوب توسط پهپادها و ماهواره ها تصاویر ماهواره ای و یهپادها موفق به کشف حدود 1.5 میلیون پنگوئن آدرسی که در جزایر خطرناک زندگی می کنند، شدند. یکی از دو گونه ای که زیستگاه آنها نیاز به یخ دارد. پس از چندین سال آماده سازی، گروهی از محققان که در سال 2015 به...

جستجو نتیجه ای نداشت.