PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پهپادها محافضان پرندگان

برچسب:پهپادها محافضان پرندگان

پهپادها محافضان پرندگان

/pn-326/

زمانی که خطری مانند آتش سوزی یا ساخت و ساز انسان ها تداوم زندگی این پرنده را تهدید می کند، شناسایی دقیق محل سکونت این پرندگان ضرورت پیدا می کند. اما استعداد بوف اروپایی برای مخفی کردن خود در طبیعت تحقق این هدف را دشوار می کند و لذا پژوهشگران چاره ای جز متوسل شده به پهپادها ندارند. بوف...

جستجو نتیجه ای نداشت.