PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

کشاورزی بر روی ماه

برچسب:کشاورزی بر روی ماه

آغاز کشاورزی بر روی ماه

/pn-353/

چینی‌ها برای اولین بار درون محفظه‌ای همراه سطح‌نشین چانگ‌ای ۴ روی ماه گیاه پرورش داده‌اند. تصاویر نشان می‌دهد که بذرهای پنبه خوب رشد کرده‌اند اما هنوز خبری از رشد بذرهای سیب‌زمینی و گیاه رشادی گوش موشی که در محفظه قرار دارند نیست. رشادی گوش موشی اولین گیاهی است که نقشه ژنی آن شناخته شد و...

جستجو نتیجه ای نداشت.