PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

EARTH

برچسب:EARTH

زمین از مریخ از دید SPIRIT اینگونه است

/pahpadha-news-pn-34/

این عکس را مریخ نورد اسپیریت یک ساعت قبل از طلوع خورشید مریخ گرفته است. آن نقطه کمرنگ در وسط تصویر "ما" هستیم - همه ی ما تمامی انسانهایی که می شناسید، شخصیت ها، سیاستمدارها، هنرپیشگان همه و همه در همان نقطه ریز خلاصه شده اند تمامی جنگها، خونریزیها و جنایات در همین یک نقطه خلاصه می شود عشق،...

جستجو نتیجه ای نداشت.