PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

SECURITY

برچسب:SECURITY

تامین امنیت نیویورک به پهپادها واگذار شد

/pn-302/

به دنبال برنامه ریزی پلیس در برخی شهرهای جهان برای تامین امنیت از طریق گشت زنی پهپادها، پلیس نیویورک هم تصمیم گرفت اقدام مشابهی را انجام دهد. هدف از به پرواز درآوردن پهپادها بر فراز شهر نیویورک انجام ماموریت های جستجو و انجام عملیات نجات، مقابله با گروگان گیری و نیز برخی کاربردهای دیگر...

جستجو نتیجه ای نداشت.