PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

UI

برچسب:UI

پهپادها با استفاده از هوش مصنوعی قادر به تشخیص خشونت در جمعیت هستند

/pahpadha-news-pn-74/

بسیاری از مردم هنوز از نظرات همگانی مبتنی بر پهپاد وحشت دارند، اما این باعث نمی شود که محققان به دنبال راه های موثرتر و کارسازتر برای پایش هوایی نباشند. تیمی از محققان اخیراً پهپادی آزمایشی توسعه داده اند که با استفاده از هوش مصنوعی قادر به تشخیص حرکات خشونت آمیز در جمعیت است. این تیم...

جستجو نتیجه ای نداشت.