PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

UoB

برچسب:UoB

تخم اژدها آتشفشانها را بررسی می کند

/pn-127/

دانشمندان انگلیسی، ابزاری ابداع کرده‌اند که در پهپاد قرار می‌گیرد و آتشفشانها را بررسی می‌کند. دانشمندان "دانشگاه بریستول"(UoB) انگلیس، ابزاری حسی برای بررسی آتشفشان‌ها ابداع کرده‌اند که در پهپاد قرار می‌گیرد. این مجموعه ابزار موسوم به "تخم اژدها"، جعبه‌هایی الکترونیکی هستند که می‌توان...

جستجو نتیجه ای نداشت.